Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

JOGI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ön, a Felhasználó, a www.duray.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Jogi és adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

FOGALMAK
1. Felhasználó: az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon vásárolt vagy vásárolni szándékozik, vagy részletesebb információkhoz szeretne jutni.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik;
5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
11. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


1. AZ ADATKEZELÉSI TÉJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelési tájékoztató a www.duray.hu Honlapon történő vásárlás és/vagy kapcsolatfelvétel során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban Info tv.) valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

2. KÖNYVRENDELÉS

A Duray Tiborról szóló könyv (Molnos Péter: Duray c. monográfiája) kizárólag a kiadótól (BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.) közvetlenül rendelhető. Kérjük, adja meg elérhetőségét, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot. A könyv magyar vagy angol nyelven rendelhető, a készlet erejéig. Egy könyv ára 20.000,-Ft, mely tartalmazza az 5% ÁFÁ-t.

3. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A BDO Magyarország Kft., mint a Honlap üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő) tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a Honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a Honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, illetve a további fejlesztéseink érdekében megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5. AZ ADATKEZELŐ

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a BDO Magyarország jogosult.
Nyilvántartási szám: NAIH-65012/2013

A BDO adatai:
Cégnév: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A
Kapcsolattartó: Könyvelés osztály
E-mail: info@duray.hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069
Adószám: 13627289-4-43

6. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetőjének célja, hogy az érdeklődők számára a Honlapon keresztül információkkal szolgáljon Duray Tibor (született: Budapest, 1912. január 21.) Munkácsy-díjas festőművész életművéről, és a művei alapján készült DURAY márkanevet viselő ruhakollekcióról, továbbá, hogy a témával kapcsolatos megkeresésükre a kért információkat, tudása és lehetősége szerint megadja, valamint a ruhakollekció kapcsán csomagküldő, internetes kereskedést végezzen a Honlapra látogatóknak. Célunk, hogy ügyfeleinknek illetve leendő ügyfeleinknek minél magasabb szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani, ezen adatokat, az Adatkezelő hatékony működtetése érdekében kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez és a termékek értékesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a Felhasználó kérése szerint kapcsolatot létesítsen vele, továbbá hasznos és célspecifikus információkat biztosítson a Felhasználók részére.

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a megadott Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó igénybe veszi az adott szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó kéri az adatai törlését, az Adatkezelő a leiratkozást követően az adatait nem kezeli tovább. Egyéb esetekben megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, míg az általunk nyújtott szolgáltatásokról, termékekről tájékoztatást kíván nyújtani, illetve ameddig a szerződésével kapcsolatban bármilyen jellegű igény érvényesíthető. Ezen adatok tekintetében Önnek lehetősége van hozzájárulása visszavonására. Tájékoztatjuk azonban, hogy törvényben meghatározott esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás után is jogosult kezelni. számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

8. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetéséhez és bizonyos adatkezelési műveletek elvégzéséhez vagy a vásárlás teljesítése céljából külső adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Külső adatfeldolgozók:
a) FIT Solutions Kft. (székhely: 6725 Szeged, Móra utca 49. e-mail: info@fitsolutions.hu)
Az Adatkezelő megbízásából a FIT Solutions Kft. végzi a weboldal üzemeltetését, fejlesztését, valamint bizonyos adatkezelési műveleteket (ilyenek lehetnek például az adatok tárolása vagy törlése).

b) Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
Az Adatkezelő statisztikai célokból, valamint a Weboldal fejlesztésének elősegítése céljából webanalitikai szolgáltatást („Google Analytics”) vesz igénybe a Google LLC-től.

A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Felhasználónak, többek között:
- melyik weboldalról érkezik
- milyen számítógépes operációs rendszert használ
- mennyi időt tölt a Weboldal egyes oldalain belül
- milyen monitor felbontást, színmélységet használ
A begyűjtött adatok anonimak, a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, de egy későbbi látogatása során a Google Analytics képes felismerni, hogy valaki már járt a Weboldalon az adott számítógépről. Az így begyűjtött, egyedi eszközökre vonatkozó adatok a Google LLC-nél 50 hónapig kerülnek megőrzésre.

A Google Analytics működésének biztosításához a rendszer kis méretű adatfájlokat, úgynevezett „sütiket” helyez el a Felhasználó számítógépén.

A Google LLC hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelésére az „EU-USA Adatvédelmi Pajzs” keretrendszerben való részvételük nyújt garanciát. További információ az alábbi linken található: https://www.privacyshield.gov

A Google LLC „Google Analytics” termékére vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy/partners

A Felhasználó bármikor blokkolhatja a Google Analytics használatát. Erről további információ itt taláható: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

c) ONE Fashion Budapest Kft. (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 8. Fsz. 1., e-mail: info@onefashionbudapest.com)
Az Adatkezelő az ONE Fashion Budapest Kft. részére átadja a szállításhoz feltétlenül szükséges adatokat a vásárlás teljesítése érdekében.

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

10. FELHASZNÁLÓ JOGAI, JOGORVOSLAT

A Felhasználó bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél: tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az Ügyfél tájékoztatását az Adatkezelő csak az Info tv. meghatározott eseteiben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat. Ha az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő hitelt érdemlően a rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot a Szolgáltató törli:
- a személyes adat kezelése jogellenes
- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri
- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Info tv. nem zárja ki
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti az Adatkezelő, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

11. IRÁNYADÓ JOG

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseire.

12. JOGI NYILATKOZAT

SZERZŐI JOGOK

A Honlapon megjelent tartalom, illetve egyéb publikált anyag bármilyen formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű felhasználása kizárólag a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A www.duray.hu oldalainak minden nemű tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

JOGI NYILATKOZAT

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. egy magyar korlátolt felelősségű társaság, az egyesült királyságbeli BDO International Limited tagja és a független cégekből álló nemzetközi BDO hálózat része.
A „BDO” a BDO hálózat és minden BDO tagvállalat márkaneve.
A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: BDO Magyarország) weboldalán megjelenő tartalom tájékoztató jellegű.
A weboldalon megjelenített tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, bármely tartalom engedély nélküli felhasználása megsérti a szerzői jogvédelemre, védjegyre, egyéb kapcsolódó szabályozásra vonatkozó törvényeket. Amennyiben valamely felhasználó tartalmat tölt le a weboldalról személyes vagy egyéb nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében, meg kell tartania az eredeti dokumentumokon feltüntetett szerzői jogra, védjegyre vonatkozó jelzéseket, közleményeket. A weboldalon megjelentetett tartalmat, ide értve a harmadik oldalra mutató linkeket is, a BDO Magyarország előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos módosítani, lemásolni, bemutatni, előadni továbbá egyéb nyilvános vagy üzleti/kereskedelmi célra felhasználni.
A BDO Magyarország nem vállal kockázatot, felelősséget avagy kötelezettséget arra az esetre, ha a felhasználó a BDO által meghatározottak szerint nem szerzi meg a szükséges írásbeli engedélyt a tartalom felhasználásához.

REFERENCIÁK ÉS LINKEK

A BDO Magyarország weboldala más belföldi és külföldi weboldalakra hivatkozó direkt és indirekt linkeket úgynevezett hiperlinkeket tartalmazhat, melyek tartalmi szempontból a BDO Magyarország felelősségi körén kívül esnek. A BDO Magyarország határozottan kijelenti, hogy a weboldalon található linkek, azok elhelyezésekor nem tartalmaztak illegális tartalmat. A BDO Magyarországnak nincsen befolyása arra vonatkozóan, hogy a linkelt/kapcsolt weboldalak a jövőben milyen formai megjelenést vagy tartalmat kapnak, ezért a BDO Magyarország határozottan távol tartja magát az adott link megjelenítése után felkerülő tartalmi kiegészítésektől /módosításoktól. Kizárólag a hivatkozott link tulajdonosai, nem pedig a linket felhasználó más üzemeltetők felelősek az illegálisan, helytelenül, hiányosan megjelentett tartalomért, különösen, ha az a felhasználóknak kárt okoz.